ترویج صنعت سومی پارسیان

ترویج صنعت سومی پارسیان

سومیکو در سال 1389 توسط گروهی از مهندسین متخصص و با تجربه چندین ساله مدیران خود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و سرمای هگذاران ایرانی با ساختاري مدرن و متفاوت از فضاي سنتی با هدف تبلور و ارتقاء سطح کیفیت تولید و خدمات مهندسی، طبق استاندارهاي جهانی در حوز هي فناور يهاي نوین صنایع فیبرنوري در حیطه مخابرات و زیرساخ تهاي شبک ههاي ارتباطی و مراکز داده مبتنی بر فیبرنوري در کشور عزیزمان پایه ریزي گردید و شرکت دانش بنیان ترویج صنعت سومی پارسیان با نام تجاري “سومیکو” در سال 1391 با آغاز فعالیت براي راه اندازي کارخانه و ایجاد زیرساخت ها و دریافت مجوز هاي لازم قدم هاي اولیه را براي ساخت یک کارخانه طبق استانداردهاي روز جهانی برداشت. این در حالی بود که از همان سال 1391 لابراتوار تولیدي سومیکو با هدف طراحی و تولید ملی انواع محصولات پسیو حوزه فیبرنوري با کیفیتی درخور استانداردهاي جهانی با پیشرفت هترین تجهیزات و دانش فنی روز در حال فعالیت بود. در مدیریت تولید و ISO شرکت دانش بنیان سومیکو با توانمندي بالا در بخ شهاي مهندسی و مدیریت کیفیت تولید و خدمات موفق به اخذ استانداردها جهانی 9001 در مدیریت زیست محیطی شد و این مهم شرکت را قادرساخت تا بتواند به تمامی اهداف و آرما نهاي خود در حوزه تولید ISO درمدیریت ایمنی و سلامت و 14001 ISO 45001 ملی باکیفیت، طبق استانداردهاي جهانی جامه عمل بپوشاند. باشیم و با هدف تنوع در تولید محصولات باکیفیت و استاندارد جهانی اعتماد ICT امروز مفتخریم که به سرعت توانسته ایم در جایگاه چند شرکت برتر تولیدي در حوزه زیر ساخت هاي مصر فکنندگان را به کالاي باکیفیت ایرانی جلب نمائیم.