مسعود مرادی

مسعود مرادی

مسعود مرادی

دانش آموخته ای دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم

داور مقالات علمی داخلی و خارجی و دارای بیش از 20 مقاله

طراح سیستم های مخابراتی و شبکه

مسلط به سیستم های CISCO

ناظر سیستم های کامپیوتری ادارات و کارخانجات صنعتی

مدرس دانشگاه